Śledź nas na:Cele, zadania i funkcje pedagogiki specjalnej

+ Cele pedagogiki specjalnej wg. Lipkowskiego
+ Cele i zadania wg Kościelaka
+ Pedagogika specjalna bada rzeczywistość wychowawczą w pewnych aspektach (wg Sękowska)
+ Funkcje pedagogiki specjalnej

Cele pedagogiki specjalnej wg. Lipkowskiego:

 

 • humanitarny – jednostce upośledzonej i słabszej należy zapewnić szczególne prawa do pomocy w uzyskaniu pełni rozwoju i uznania w środowisku społecznym; każdy człowiek ma prawo do normalnego trybu życia

 • wychowawczy - jednostkę upośledzoną należy wszechstronnie kształcić i umożliwić jej optymalny rozwój, aby jak najlepiej mogła spełniać swoje zadania społeczne

 • ekonomiczno - utylitarny – jednostkę upośledzoną należy przygotować jak najlepiej do przyszłych sytuacji w pracy zawodowej (przygotowanie do pracy i życia)

 • antropologiczny – dążenie do maksymalnego usamodzielnienia jednostki upośledzonej i aktywnego jej udziału w realizowaniu zadań społecznych.

 

Cele i zadania wg Kościelaka:

 

 • maksymalne i wszechstronne ukształtowanie całej osobowości jednostki niepełnosprawnej

 • najlepsze przystosowanie jej do życia w społeczeństwie

 • osiągnięcie jak najpełniejszego usamodzielniania we wszystkich jego postaciach i zakresach (samodzielność motoryczna, psychiczna, materialna, zawodowa i terytorialna)

 • docenianie ważność i znaczenia poczucia kontroli i samooceny, które są podstawą adekwatnej do rzeczywistości samoakceptacji, samokierowania, samorealizacji.

 

 

Pedagogika specjalna bada rzeczywistość wychowawczą w pewnych aspektach (wg Sękowska):

 

 • etiologia (przyczyny)

 • profilaktyka (zapobieganie)

 • fenomenologia (zjawiska i objawy towarzyszące niepełnosprawności))

 • terapia (korygowanie, usprawnianie, leczenie, wychowanie)

 

Funkcje pedagogiki specjalnej:

 

 • opisowa - opisuje zjawisko niepełnosprawności, specyfika

 • teoretyczna – doświadczenia w postaci pojęć, przełożone na teorie

 • praktyczna – konkretne działania

 • normatywna - ustalanie norm, zasad, celów; ustalenie cech nauczycielaZobacz także